Serveri ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - Serveri ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita ja tukea heidän henkisiä sekä aineellisia pyrkimyksiään, niin ammattiin liittyvissä kuin vapaa-ajan kysymyksissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jäsentensä etuja pitämällä yhteyksiä muihin yhdistyksiin, yrityksiin ja yliopiston hallintoelimiin. Yhdistys järjestää erilaisia informaatio-, esitelmä- , luento-, ja keskustelutilaisuuksia sekä illanviettoja. Yhdistys pyrkii tukemaan jäsentensä alaan liittyviä opintoja ja opintomatkoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankkia, myydä ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta että kiinteätä omaisuutta tai harjoittaa välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoisena pidettävää ansiotoimintaa.

3 KIELI

Yhdistyksen kielenä on suomi. Pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä.

4 PUOLUEETTOMUUS

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

5 JÄSENET

Jäseniä voivat olla:

 1. Varsinaiset jäsenet: Itä-Suomen yliopistossa kirjoilla olevat (läsnä- tai poissaolevana) tietojenkäsittelytiedettä opiskelevat henkilöt.
 2. Kannatusjäsenet: Kannatusjäseniä voivat olla henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja haluavat tukea sitä.
 3. Kunniajäsenet: Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erikoisesti tukenut yhdistyksen toimintaa. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä kuka tahansa jäsenistä suullisesti tai kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ehdotuksen yhdistyksen kokoukselle tai suoraan yhdistyksen kokoukselle, jossa riittää yksinkertainen enemmistö mahdollisessa äänestyksessä esityksen hyväksymiseksi. Kaikki valmistuneet jäsenet voidaan hallituksen päätöksellä valita kunniajäseneksi.
 4. Yhteisöjäsenet: Yhteisöjäsen voi olla oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja haluaa tukea sitä. Varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenyys astuu voimaan hallituksen päätöksen jälkeen. Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Erottamisesta jäsenmaksun maksamatta jättämisen vuoksi päättää hallitus.

6 JÄSENEN VELVOLLISUUDET

Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhdistyslain määräämät tiedot yhdistyksen hallitukselle aina muutosten yhteydessä, kuitenkin vähintään viiden (5) vuoden välein.

7 JÄSENMAKSUT

Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Yhteisöjäsenten jäsenmaksuista päättää yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Syyskokouksen määräämä yhdistyksen jäsenmaksu tulee maksaa vuosittain 30.9. mennessä. Tämän päivän jälkeen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenmaksun lisäksi veloitetaan mahdollinen maksuhetkellä voimassa oleva palveluntarjoajan määrittämä palvelumaksu.

8 HALLITUS

Hallituksen muodostavat syyskokouksessa jäsenistöstä valitut puheenjohtaja ja enintään kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään nolla (0) ja enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, lisäksi hallitus nimittää rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Serveri ry:n hallitustoiminnassa mukana oleminen edellyttää voimassa olevaa Serveri ry:n jäsenyyttä.

9 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Pitää yllä jäsenluetteloa
 2. Kutsua yhdistyksen kokous tarvittaessa koolle
 3. Hoitaa yhdistyksen asioita sekä taloutta sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaan.

10 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai muu hallituksen jäsen jonka hallitus on nimenkirjoittajaksi määrännyt, kukin erikseen.

11 HALLITUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jonkun hallituksen jäsenen niin halutessa. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla ja kokouksesta on tiedotettu hallituksen jäsenille vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta tai mikäli neljä viidesosaa (4/5) hallituksen varsinaisista jäsenistä on ilmaissut suostumuksensa kokouksen järjestämiseen aikaisemmin. Hallitus päättää kokousten koollekutsumistavasta järjestäytymiskokouksessaan. Päätökset tehdään hallituksessa yksinkertaisella enemmistöllä avoimella äänestyksellä, ellei joku halua suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

12 TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Rahastonhoitaja esittää tilit, kirjallisen selonteon varojen käytöstä ja taloudellisesta asemasta hallitukselle tilikautta seuraavan tammikuun 15. päivään mennessä. Hallitus laatii puheenjohtajan ja sihteerin johdolla toimintakertomuksen. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Hallitus esittää tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon sekä toimintakertomuksen yhdistyksen kevätkokoukselle.

13 YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen ja ylimääräisen kokouksen koolle kutsuminen tapahtuu ilmoituksella viimeistään viikkoa ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla.

14 VUOSIKOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuussa. Kokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa.
 3. Vahvistetaan kokouksen esityslista.
 4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus.
 5. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 6. Käsitellään muut kokouksessa mahdolliset esille tulevat asiat. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa, kokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:
 7. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 8. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa.
 9. Vahvistetaan kokouksen esityslista.
 10. Päätetään yhdistyksen mahdollisten toimihenkilöiden palkkioista ja korvauksista.
 11. Esitetään toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.
 12. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus sekä jäsenmaksujen suuruus.
 13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
 14. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja.
 15. Päätetään hallituksen jäsenten määrä.
 16. Valitaan muut hallituksen jäsenet.
 17. Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 ÄÄNIOIKEUS

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunnia-, kannatus- ja yhteisöjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys tulee suorittaa suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku jäsenistä niin haluaa.

16 VUOSIPÄIVÄ

Yhdistys viettää vuosipäiväänsä lokakuun 21. päivänä. Yhdistys on perustettu vuonna 1987.

17 HARRASTUSTOIMINTA

Yhdistyksen tarkoitusperien kanssa sopusoinnussa olevien harrastusten tukemiseksi ja kehittämiseksi voivat jäsenet perustaa rekisteröimättömän kerhon tai harrastuspiirin, joiden toimintaa yhdistys pyrkii tukemaan mahdollisuuksiensa mukaan.

18 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

19 JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

20 YHDISTYKSEN TUNNUKSET

Yhdistyksen tunnuksen sekä arvo- ja kunniamerkkien muodosta päättää yhdistyksen kokous. Merkkien jakamisesta päättää hallitus.

Päivitetty viimeksi: maanantaina 3. kesäkuuta 2024